PRIVACYVERKLARING STRIJDER PERSONAL TRAINING

Strijder Personal Training hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Strijder Personal Training houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit en contactgegevens van de organisatie

Strijder Personal Training

Contactpersoon: Samora Strijder

E-mail: info@strijderpt.nl

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Strijder Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoeren van opdrachten.
 • Het informeren middels nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor de verwerking

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u gegeven toestemming, de uitvoering van een overeenkomst en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden kan Strijder Personal Training de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. intake (inclusief medische gegevens)
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap
 • Naam werkgever (indien van toepassing)

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Bijzondere persoonsgegevens worden binnen drie maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap verwijderd.

 

Verstrekking aan derden

Strijder Personal Training deelt uw persoonsgegevens met derden alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij hebben met deze partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dit wettelijk verplicht is of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Verstrekking buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Strijder Personal Training neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Cookies

Strijder Personal Training gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zie cookiebeleid.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Strijder Personal Training behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Contact

Samora Strijder

E-mail: info@strijderpt.nl